ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยเมษายน 2557
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 เมษายน 2557


  หน้าแรก     แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน 

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน  

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน

                1. ความหมายของการประเมิน  การประเมินมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่ง  เพราะจะทำให้ทราบว่าโครงการได้ผลอย่างไรหรือไม่  การดำเนินงานแต่ละขั้นตอนมีจุดบกพร่องควรแก้ไขอย่างไร  ทำให้ผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบโครงการสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ  ทั้งในปัจจุบันและการปรับปรุงโครงการในอนาคตให้มีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายอย่างแท้จริงได้  และได้มีผู้ให้ความหมายของการประเมินไว้  เช่น

                เครือวัลย์  ลิ้มอภิชาต (2531, หน้า 145)  ได้กล่าวโดยสรุปว่า  การประเมินโครงการ เป็นการวิเคราะห์ตรวจสอบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ซึ่งจะต้องทำการวิเคราะห์ระบบการฝึกอบรมและพัฒนาตั้งแต่หลักสูตร โครงการ  การบริหารโครงการและผลการฝึกอบรมว่าตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  กล่าวคือสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เข้ารับการอบรมได้หรือไม่

                นิศา  ชูโต (2527, หน้า 9)  กล่าวว่า  การประเมิน  หมายถึง กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ความหมายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความต้องการ  หาแนวทางการปรับปรุงเกี่ยวกับโครงการและหาผลที่แน่ใจว่าเกิดจากโครงการ  เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการให้ดียิ่งขึ้น

                สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2524, หน้า 59)  กล่าวว่า  การประเมิน  หมายถึง  กระบวนการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ  สำหรับตัดสินคุณค่าของโครงการ  บ่งชี้จุดเด่นจุดด้อยของโครงการและแผนงาน  กระบวนการประเมิน  ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของการประเมิน  และได้กล่าวสรุปไว้อีกว่า  การประเมิน  หมายถึง  กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการและสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของการประเมิน  สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2535, หน้า 98)

                เดวิส  (Davis, 1974, p.272)  ให้ความหมายว่า  การประเมิน  หมายถึง  การตรวจสอบวัตถุประสงค์ของโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  และบรรลุถึงเป้าหมายนั้นด้วยดีมากน้อยเพียงใด

                รูทแมน  (Rutman, 1982, pp.59 – 60)  ให้ความหมายว่า  การประเมิน  หมายถึง  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการใช้วิธีการวิจัยเพื่อหาข้อมูลที่เป็นจริง  และมีความเชื่อถือได้ของโครงการแล้วพิจารณาตัดสินว่า  โครงการนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงค์หรือไม่และด้วยคุณภาพของความสำเร็จนั้นเพียงใด

                ไวสส์  (Weiss, 1972, p.21)  ได้ให้ความหมายว่า  การประเมิน  หมายถึง  การประมาณค่าของการดำเนินงานของกิจกรรมใด ๆ อย่างมีระบบ  เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานนั้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

                จากความหมายที่ได้กล่าวมาพอสรุปได้ว่า  การประเมิน  หมายถึง  กระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างมีระบบระเบียบตามสภาพความเป็นจริง  ในการประกอบการพิจารณาตัดสินว่า  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้  ทักษะ  และเจตคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้หรือไม่  เพื่อปรับปรุงเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการให้ดียิ่งขึ้น

 


 
นายกอบต.เขาน้อย
นายอนันต์ แม้นทิม
 
ปลัดอบต.เขาน้อย
นายทิฆัมพร คุ้มวงศ์
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 50.17.162.174
คุณเข้าชมลำดับที่ 163,679 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
75/1 หมู่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
Tel : 034-655447  Fax : 034-655447 ต่อ14
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.